Wrapped Knot / Toedraaiknoop

I learned this knot many years ago when I did Macrame. It works really well to add a tassel to a project.

Ek het hierdie knoop baie jare terug geleer toe ek Macrame gedoen het. Dit werk so lekker om ‘n tossel te maak!

Cut several strands of yarn to the same length, and thread through the space where you want the tassel to be.
Sny ‘n hele paar drade van dieselfde lengte en ryg dit deur die gaatjie waar jy die tossel wil hĂȘ.
Place the tail of the yarn at the bottom with the yarn of the tassel. Take it up to the top and create a loop.
Place the stert van die jaarn saam met die tossel se jaarn aan die onderkant. Vorm ‘n lus bo soos in die foto.
Now wrap the yarn around several times, working from the bottom of the tassel towards the top.
Draai nou die jaarn om die tossel, van onder na bo.
When you have enough wraps, thread the tail through the loop you created earlier.
Wanneer jy ‘n breed genoeg stukkie toegedraai het, ryg die stert deur die lus wat jy gemaak het.
Pull the bottom tail so that the top tail will get caught up in the loop and be pulled through into the middle of the wrapped knot. Cut the remaining tails.
Trek die onderste stert sodat die boonste stert in die lus vasgetrek word, en dan afgetrek word tot in die middel van die toedraaiknoop. Knip die sterte.