Standing Double Crochet / Staande Langbeen

This stitch is the perfect way to start a new double crochet row if you are starting with a new colour. This is so much neater than a slip-stitch and a chain three.

Hierdie steek is die ideale manier om ‘n nuwe langbeenry in ‘n nuwe kleur te begin. Dis soveel beter as ‘n glipsteek en drie kettingsteke.

Hold your yarn tail in your hand with the handle of your hook.
Hou jou jaarn in jou hand saam met die handvatsel van die hekelpen.
Yarn over several times in the normal fashion – from back to front.
Slaan die draad ‘n paar keer oor jou pen, van agter na voor.
Insert your hook into the stitch where you want the standing double crochet.
Steek jou pen in die steek waar jy die staande langbeen wil maak.
Draw up ‘n loop – this is what it should look like now.
Trek ‘n lus op – dit behoort nou te lyk soos in die foto.
Yarn over and pull through two.
Slaan draad oor pen en trek deur twee lusse.
Repeat the last step to complete your standing double crochet. The extra wraps at the back can be thrown off after the next stitch is made.
Herhaal die laaste stap om jou staande langbeen te voltooi. Die ekstra lusse aan die agterkant kan afgegooi word nadat die volgende steek gemaak is.